VDJ_8429sandrawebRođena sam 1979.godine u Rijeci. Pohađala sam Opću gimnaziju u Opatiji nakon koje 1998.godine upisujem Medicinski fakultet u Rijeci na kojem sam diplomirala 2004.godine.

Za vrijeme 5. i 6. godine studija volontirala sam u Udruzi za pomoć oboljelima od anoreksije nervose i bulimije nervose „Libella“.

Pripravnički staž odradila sam kao pripravnik Doma zdravlja Opatija.

2006.do 2007.godine radila sam kao odjelni liječnik na Odjelu za ovisnosti, anksiozne poremećaje i granična stanja u Psihijatrijskoj bolnici Rab.

Od 2008.godine zaposlena sam kao specijalizant na Klinici za psihijatriju KBC Zagreb. Aktualno sam na 4.godini specijalizacije.

2008. do 2009.volontirala sam u Centru za edukaciju i savjetovanje „Sunce“ gdje sam radila sa djecom i obiteljima upućenim od strane Centra za socijalnu skrb zbog poremećaja u ponašanju.

2012.godine završila sam četverogodišnju edukaciju iz Kibernetike i sistemske psihoterapije.

Bibliografija:

13.godišnja konferencija psihologa , 2005.g. : Poticanje pozitivnog razvoja djece putem emocionalnog opismenjavanja, Radenka Munjas, Sandra Mihelčić, Vladimir Takšić

7.Hrvatski psihijatrijski dani, 2009.g.: prikaz slučaja „Nesuradljivi bolesnik s homicidalnim rizikom u hitnoj psihijatrijskoj ambulanti“

Od 2010..godine tajnica sam Hrvatskog društva za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama.