PB241149redovni profesor u trajnom zvanju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
vanjski suradnik Faculty of Graduate Studies, York University, Toronto, Canada predsjednica Centra inkluzivne potpore IDEM

 

 

 

 

OBRAZOVANJE:
1969 Diploma na Fakultetu za defektologiju, Sveučilište u Zagrebu
1974 Diploma iz psihologije na Filozofskom fakultetu; Sveučilište u Zagrebu
1977. Magisterij na Medicinskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu
1981. Doktorat na Fakultetu za defektologiju, Sveučilišta u Zagrebu
1986 Završena četverogodišnja edukacija iz Gestalt terapije , Hrvatsko psihološko društvo
1998 Diploma psihoterapeuta, četverogodišnja edukacija iz Integrativne psihoterapije, EAG-FPI, Düsseldorf
2000 Diploma supervizora iz Integrativne supervizije, Europäische Akademie für psychosoziale Gesundheit, Fritz Perls Institut, Düsseldorf

Naslov disertacije:“ Komparativna analiza struktura stavova roditelja prema djeci polaznicima škole za mentalno retardirane i djeci bez somatopsihičkih oštećenja“

ZNANSTVENI INTERESI: (uža specijalnost)
Uže područje znanstvenog interesa je edukacijsko uključivanje; prava osoba s invaliditetom u društvu; mentalno zdravlje, obitelj i djeca s teškoćama, supervizija u inkluzivnoj edukaciji i rehabilitaciji

PROJEKTI: (voditelj/suradnik na međunarodnim i domaćim projektima u posljednjih 5
godina)

1. “Usporedne studije u razredima s ciljem ostvarivanja inkluzivne škole”,Kooperativni program sa zemljama Zapadnog Balkana, Vlada Kraljevine Norveške (koordinatorica hrvatskog dijela , 2006.-2010.)
2. “Razvoj kapaciteta za integrativnu superviziju Agencije za odgoj I obrazovanje”Phare 2005 ( suradnik 2007.-2009.)
3. “Pristup obrazovanju učenika s teškoćama”, EuropaAid ( suradnik,2010)
4. „Programi intervencija i neki okolinski čimbenici edukacijskog uključivanja“, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske ( voditelj, 2007.-2010.)
5. “Cjeloživotnim obrazovanjem do škole za sve”,IPA-Komponenta razvoj ljudskih resursa (voditelj, 2010.-2011.)
6. “Mobilni stručni tim u edukacijskom uključivanju djece s teškoćama u lokalnim zajednicama”, Ministrastvo znanosti, obrazovanja I športa ( voditelj,2009-2010)
7. “Mobilni stručni tim- Potpora edukacijskoj inkluziji djece s teškoćama” , PHARE 2006 (voditelj,2008. – 2009.)
8. “Mobilni stručni tim u razvoju referalnih centara za uključicanje djece s teškoćama”, Svjetska Banka I Ministarstvo zdravstva I socijalne skrbi( voditelj,2008.)
9. “ Model inkluzije” , UNDP Hrvatska (voditelj,2007.)

STRUČNE AKTIVNOSTI:
Supervizor stručnjacima koji rade s djecom s posebnim potrebama; Psihoterapeut i voditelj savjetovališta za roditelje;Voditelj programa i projekata Centra inkluzivne potpore IDEM za razvoj modela uključivanja djece s teškoćama Inicijator osnivanja Ustanove za obrazovanje odraslih Učilište IDEM (2010). Članica Povjerenstava Vlade RH za osobe s invaliditetom i radnih skupina za izradu zakonskih i podzakonskih akata Ministarstva znanosti ,obrazovanja i športa te radnih skupina za izradu nacionalnih strategija za prava djece i osoba s invaliditetom

ODABRANE PUBLIKACIJE:
• Igrić, Lj.; Wagner Jakab, A.; Cvitković, D. (2012): Samoprocjena i procjena učenika s posebnim potrebama u redovnim osnovnim školama ( Self-assessment and assessment of students with special needs in regular elementary school).Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 48, 1; 1-10
• Igrić,Lj..Nikolić,B.,Lisak,N.,Rakić,V.(2010): Ispitivanje nekih čimbenika uže okoline za razvoj tolerancije prema djeci s teškoća, (Testing of Some Factors in the Nearby Environment for the Development of Tolerance toward Children with Difficulties).Dijete i društvo,12,19-38.
Igrić,Lj., Cvitković, D., Wagner-Jakab, A. (2009) :Djeca s teškoćama učenja u interaktivnom sustavu obitelj-škola-vršnjaci, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. (Children with Special Educational Needs in Interactive System Family-School-Peers). 45,31-38.
• Igrić,Lj.,Kobetić,D.,Lisak,N. (2008) :Evaluacija nekih oblika podrške edukacijskom uključivanje učenika s posebnim potrebama,(Evaluation of Some Kinds of Support to Educational Inclusion of Students with Special Needs) Dijete i društvo,10,1/2,179-195.
Igrić, Lj., Stančić, Z., Mejovšek, M., Heđever, M.(2004). Edukacijsko – rehabilitacijska znanost u sustavu društvenih i humanističkih znanosti (Education and Rehabilitation Science in the System of Social Sciences and Humanities). In A. Bežan (Ed.), Temeljne edukacijske znanosti i metodike nastave (Basic Educational Sciences and Teaching Methods) (79-90). Zagreb: Profil international.
• Igrić, Lj. (2004). Kako mogu biti zadovoljene edukacijske potrebe mog djeteta? (How to Cater for the Educational Needs of my Child?). In Lj. Igrić (Ed.), Moje dijete u školi – priručnik za roditelje djece s posebnim edukacijskim potrebama (My Child in School – Manual for Parents of Children with Special Educational Needs) (42-48). Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti and IDEM.
• Igrić, Lj. Kuipers, H. (2002). Roditeljske organizacije u MATRA projektu (Parents’ Organizations in the MATRA Project) In A. Došen, Lj. Igrić (Ed.), Unaprjeđivanje skrbi za osobe s mentalnom retardacijom: MATRA projekt (Improving the Care for Persons with Mental Retardation: the MATRA Project) (119-130). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
• Igrić, Lj, Jelčić, S. (1994). Djeca i mladež s teškoćama socijalne integracije u ratu (Children and Youth with Social Integration Difficulties in the War). In N. Šikić, M. Žužul, I. Fattorini (Ed.), Stradanja djece u domovinskom ratu (Children’s Suffering in the Homeland War) (176-184). Zagreb: Naklada Slap and Klinika za dječje bolesti Zagreb.
• Igrić, Lj. (1994). Djeca s teškoćama integracije u ratu (Children with Integration Difficulties in the War). In V. Podrebarac (Ed.), Autizam: iskustva i spoznaje (Autism: Experience and Facts) / (13-19). Zagreb: Centar za autizam and Društvo za pomoć osobama s autizmom Hrvatske.
• Igrić, Lj. (1992). Djeca s teškoćama socijalne integracije (mentalno retardirana djeca) i stresni utjecaji (Children with social integration difficulties (children with mental retardation) and stressful influences). In M. Žužul, Z. Raboteg-Šarić (Ed.), Ratni stres u djece (War Stress in Children) (83-92). Zagreb: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.
• Igrić, Lj., Fulgosi-Masnjak, R. (1991). AAMD skala adaptivnog ponašanja – priručnik (The AAMD Scale of Adaptive Behaviour – Handbook. Zagreb: Fakultet za defektologiju.
• Mavrin-Cavor, Lj., Šikić, N., Burušić, D. (1990). Effects of Gestalt Therapy in Hyperactive Severely Mentally Retarded Children. In A. Došen. A. Gennep, J.Gosewijn (Ed.), Treatment of Mental Illness and Behavioural Disorder in the Mentally Retarded (339-350). Leiden, Logan Publications.
• Mavrin-Cavor, Lj. et all. (1987). Oblici poremećaja u ponašanju djece u posebnim ustanovama i uvjeti života u obitelji na području grada Zagreba (Types of Behavioural Disorders in Preschool Institutions and Family Living Conditions in the Zagreb Area), Singer, M.(Ed). Zagreb: Fakultet za defektologiju.
• Mavrin-Cavor, Lj. (1985). Metodičke upute za rad s djecom sa sindromom minimalne cerebralne disfunkcije (Methodology of Working with Children with Minimal Cerebral Dysfunction Syndrome). In Levandovski, D.,Mustač, V.Balen, M (Ed.) Djeca s teškoćama u razvoju u programima društvene brige o djeci predškolskog uzrasta (Children with Developmental Difficulties in Social Care Programs for Preschool Children)(62-64). Zagreb : Savez društava defektologa Hrvatske.
• Mavrin-Cavor, Lj. (1985). Metodičke upute za rad s djecom usporenog spoznajnog razvoja (Methods of working with children with delayed cognitive development). In Levandovski, D. ,Mustač, V. Balen, M (Ed), Djeca s teškoćama u razvoju u programima društvene brige o djeci predškolskog uzrasta (Children with Developmental Difficulties in Social Care Programs for Preschool Children) (57-61). Zagreb: Savez društava defektologa Hrvatske.
• Mavrin-Cavor, Lj., Stančić, V., Levandovski, D. (1984). Evaluacija socijalizacijskih i obrazovnih efekta odgoja, obrazovanja i rehabilitacije djece usporenog kognitivnog razvoja (Evaluation of Socialization and Educational Effects of Education and Rehabilitation of Children with Delayed Cognitive Development). Report 1. Research description. Zagreb: Fakultet za defektologiju.