DSC_2183Jasmina Frey-Škrinjar rođena je 28. kolovoza 1953. godine u Rovinju. Nakon završene srednje Škole za fizikalnu medicinu u Zagrebu, upisala se na Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu, (danas: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet) te diplomirala na smjeru za tjelesnu invalidnost i mentalnu retardaciju, 1977. godine.

U razdoblju od 1977. do 1980. bila je zaposlena u Centru za rehabilitaciju “Zagreb” na radnom mjestu defektologa u grupi s djecom predškolske dobi s umjerenom i težom mentalnom retardacijom.

Na mjesto asistenta na Odsjeku za mentalnu retardaciju Fakulteta za defektologiju primljena je 1980. godine.

Magistrirala je na istom Fakultetu 1986. godine, s magistarskim radom pod naslovom “Primjena metode modifikacije ponašanja u radu s djecom s težom mentalnom retardacijom.”

Stupanj doktora znanosti iz područja defektologijskih znanosti pristupnica je stekla u ožujku, 1994. godine obranivši disertaciju pod naslovom “Profesionalna opterećenost i sindrom burnout djelatnika u ustanovama za rehabilitaciju osoba s težom mentalnom retardacijom” na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu.

Područja njezinog znanstveno-istraživačkog i stručnog interesa su vrlo široka, a mogu se svrstati u područje većih intelektualnih teškoća, poremećaja mentalnog zdravlja i ponašanja osoba s intelektualnim teškoćama, te proteklih 15 –tak godina uže je usmjerena autizam.

Do danas je sudjelovala u 16 znanstveno-istraživačkih projekta, od toga su tri međunarodna, a u dva je bila glavi istraživač. Bila je mentorica u izradi 3 doktorska, 7magistarskih radova, 6 specijalističkih poslijediplomskih radova i preko 60 diplomskih radova.

Od statusa asistenta do, do izbora u zvanje docenta, sudjelovala u izvođenju nastave iz osam kolegija iz područja dijagnostike u defektologiji višestrukih teškoća, većih intelektualnih teškoća (teža i teška mentalna retardacija) i autizma. Od izbora u zvanje izvanrednog profesora bila je voditelj znanstvenog poslijediplomskog studija Modul mentalna retardacija. U novim nastavnim programima preddiplomskog Studija rehabilitacije i diplomskog Studija edukacijske rehabilitacije samostalno je kreirala i izvodi 4 obvezna i jedan izborni kolegij. Na specijalističkom poslijediplomskom studiju na ERF-u „Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji“ nositelj je 1 izbornog i jednog obveznog kolegija kojeg i izvodi .

Bila je članica je Koordinacijskog povjerenstva sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog studija „Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost“ i članica Stručnog kolegija specijalističkog poslijediplomskog studija „Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji“ na matičnom fakultetu.

Objavila je preko 30  znanstvenih  i isto toliko stručnih radova, koautorica je jednog sveučilišnog udžbenika i pet stručnih knjiga. Recenzentica je više znastvenih i stručnih domačih časopisa.

Prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar je u više navrata boravila na stručnom usavršavanju u inozemstvu:

-1981. godine na specijalizaciji iz primjene bihevioralne terapije u radu s djecom i odraslima  osoba djecom s težom mentalnom retardacijom – Institute of Psychiatry University of London-British Postgraduate Medical Federation-Maudsley Hospital – Departement of psychology, pristupnica je nakon četirimjesečne edukacije dobila certifikat.

-1988.godine boravila na usavršavanju iz područja inkluzije Bolton Institut – National Centre Promoting Inclusive Education-Department of Equity Studies and Special Education, Faculty of Education, University of Edinburgh,

-1999. godine na specijalizaciji iz područja mentalnog zdravlja osoba s mentalnom retardacijom u Nizozemskoj, u klinici De Wendell Sveučilišta u Nijmengenu dvomjesečno stručno usavršavanje – certifikatom iz navedenog područja.

– 2004 Studijski boravak u Developmental Disabilities Institute New York, SAD

usavršavanje iz ranih programa za djecu s autizmom, u tijeku nastavak suradnje

Od osnutka Centra za rehabilitaciju ERF-a, 1997. godine, angažira je u Razvojnom savjetovalištu za roditelje djece s većim intelektualnim teškoćama, a od 2006. godine je voditeljica Kabineta za poremećaje iz autističnog spektra.

Od 1986. godine sudjeluje u doedukaciji rehabilitatora i stručnjaka srodnih profesija iz prakse u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Važan dio svog profesionalnog rada posvetila je nizu stručnih aktivnosti u rehabilitacijskim ustanovama, strukovnim organizacijama i nevladinim udrugama. U Udruzi za promicanje inkluzije aktivna je od njezina osnutka 1997godine sudjelujući na projektima deinstitucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama, prevencije institucionalizacije i zapošljavanje uz podršku. Niz je godina članica Hrvatske udruge za autizam i Udruge za autizam Zagreb preko kojih radi na unaprjeđenju prakse između, ostalog i promicanjem novih modela podrške djeci i odraslim osobama s autizmom, njihovim roditeljima te kroz projekte rane intervencije u obitelji i programe stanovanja uz podršku  u zajednici.

Članica je Upravnog vijeća Centra za autizam Zagreb. Trenutno je aktivna članica u dvije nevladine udruge; Hrvatske udruge za autizam, Udruge za autizam Zagreb i u tri strukovne organizacija Savez defektologa Hrvatske (u predsjedništvu) , Udruga defektologa Grada Zagreba i zagrebačke županije, Hrvatskog društva za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama (Hrvatski liječnički zbor). Članica je međunarodnog udruženja za promicanje prava i unaprjeđenje kvalitete života osoba s autizmom  Autism Europe i Međunarodnog udruženja za znanstvena istraživanja intelektualnih i razvojnih poremećaja (IASSID)

Aktivno koristi engleski i talijanski jezik. 

OBJAVLJENI RADOVI

1. Znanstveni radovi objavljeni u časopisima s međunarodnom recenzijom i s njima po vrsnoći izjednačenim znanstvenim časopisima (A1) 

Frey, J. (1980): Mogućnosti otklanjanja samodestruktivnog ponašanja u mentalno retardirane djece i adolescenata. Defektologija, 16. (1-2). 117-124.

Frey, J. (1983): Primjena metode modifikacije ponašanja u radu s umjereno, teže i teško mentalno retardiranom djecom. Defektologija, 19. (1-2). 227-239.

Raboteg-Šarić, Z., Vlahović, V., Božičević, V., Mimica, I., Frey, J. (1985): Stav prema starijim osobama različitog zdravstvenog stanja kod ispitanika koji su u različitom kontaktu s tim osobama. Defektologija, 21. (1). 41-51.

Škrinjar, J. (1987): Analiza komponenata promjena jednostavnih verbalnih naloga primjenom modifikacije ponašanja u radu s djetetom s teškom mentalnom retardacijom. Defektologija, 22. (2). 29-41.

Kocijan, S., Škrinjar, J., Teodorović, B. (1988): Ispitivanje nepoželjnih oblika ponašanja u osoba s umjerenom, težom i teškom mentalnom retardacijom. Defektologija, 24. (1). 67-81.

Škrinjar, J.(1989): Stereotipije kao nepoželjni oblici ponašanja osoba s umjerenom, težom i teškom mentalnom retardacijom. Defektologija,  25. (2). 229-236.

Kiš, L., Škrinjar, J (1990): Analiza komponenata promjena u procesu smanjenja učestalosti javljanja nepoželjnih oblika ponašanja djeteta s autizmom. Defektologija, 26. (1). 39-50.

Teodorović, B., Škrinjar, J. (1990): Primjena kompjutora u izvođenju programa komunikacije. Defektologija, 26. (1). 147-154.

Škrinjar, J. (1991): Povezanost komunikacije i nepoželjnih oblika ponašanja kod djece s težom mentalnom retardacijom. Defektologija, 28. (2). 64-78.

Stančić, Z., Škrinjar, J. (1992): Razlike u procjeni roditelja i nastavnika o ponašanju +učenika s mentalnom retardacijom. Defektologija, 28. (1-2). 63-75.

Škrinjar, J., Lačan, M. (1993): Procjena profesionalne opterećenosti djelatnika u radu s osobama s mentalnom retardacijom. Defektologija, 29. (2). 115-122.

Škrinjar, J., Fulgosi-Masnjak, R. (1994): Mjerne značajke skala procjena profesionalne opterećenosti (burnout-sindroma). Defektologija. 30. (2). 127-137.

Škrinjar, J. (1996): Odnos zanimanja i strategija suočavanja i svladavanja burnout sindroma. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 32 (1). 25-36.

Šafranko E., Frey Škrinjar, J. (2003): Istraživanje stavova naše društvene zajednice prema zapošljavanju osoba s težom mentalnom retardacijom u redovitim uvjetima. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 39. (2). 157-166.

Blažević K, Frey Škrinjar J. Cvetko J, Ružić L. (2006): Posebnosti odabira tjelesne aktivnosti i posebnosti prehrane kod djece s autizmom. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 21. ( 2). 70-82.

Babić G., Frey Škrinjar,J., Kramarić M., Stojanović Babić R.( 2008): Problemi mentalnog zdravlja osoba s intelektualnim teškoćama-stanje, problemi, rješenja. Socijalna psihijatrija , vol. 36 (4). 186-195.

Frey Škrinjar, J; Bujas – Petković, Z. (2009):Teorija uma – objašnjenje nekih simptoma autističnog poremećaja. Socijalna psihijatrija, 37. (1) 17-23.

Bujas Petković, Z; J. Frey Škrinjar, J (2010): Aspergerov poremećaj – dijagnostičke i terapijske dileme. Socijalna psihijatrija, 38. (4). 258-263.

Bujas Petković, Z., Frey Škrinjar, J., Juretić, Z.(2010): Pervazivni razvojni poremećaji- Poremećaji iz autističnog spektra. Paediatria Croatica; 54. (3). 133 -140.

Petković, M., Frey Škrinjar, J.(2012): Pregled primjene nekih bioloških, alternativnih i komplementarnih pristupa u tretmanu djece s poremećajem iz autističnog spektra. Paediatria Croatica 56 (1)  .49-54

Frey Škrinjar,J., Župan Galić, M.(2012): Analiza utjecaja TEACCH programa poučavanja na razlike u strategijama svladavanja profesionalnog sagorijevanja edukacijskih rehabilitatora Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Vol.48 No.2  13-22.

2. Znanstveni radovi objavljeni u ostalim časopisima (A2)

Maglajlić, D., Vrbanić, S., Frey, J. (1980): Socialization of the Family with the Mentally Retarded Child. Drugi kongres neuropsihijatara zemalja Mediterana – Dubrovnik 1980., Zbornik radova str. 172-184.

Škrinjar, J. (1994): Profesionalna opterećenost djelatnika u ustanovama za rehabilitaciju osoba s mentalnom retardacijom i osoba s autizmom. Autizam: iskustva i spoznaje – Autism: experience and insight / Zagreb: Centar za autizam: Društvo za pomoć osobama s autizmom Hrvatske, str. 145-159.

Škrinjar J. (1995): The Appearance of Burnout Syndrome as a Burden in Establishing Cooperation with Parents. Pedagoško obrazovanje roditelja: Međunarodni znanstveni kolokvij, Rijeka: Pedagoški fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju. Zbornik radova, str. 435-451

Rosić, M., Škrinjar, J. (1997): Changes in Social Behavior in Adults with Severe or Profound Mental Retardation under the Influence of a Different Qualitiy of Living. Rehabilitation and Inclusion: Proceedings of the 5th Scientific Conference of the Faculty of Special Education and Rehabilitation, Universty of Zagreb, Zagreb,Croatia, 23-26. September, 1997. str. 301-312.

Škrinjar, J., Teodorović, B. (1997): Attitude of Staff towards Expression of Sexuality of Rehabilitees with Moderate and Severe Mental Retardation. Rehabilitation and inclusion: Proceedings of the 5th Scientific Conference of the Faculty of Special Education and Rehabilitation, Universty of Zagreb, Zagreb Croatia, 23.-26. September 1997. str. 313-319.

Škrinjar, J.(1999): Primjena psihijatrijskog razvojno-dinamičkog pristupa i integrativne dijagnostike u postupanju s osobama s mentalnom retardacijom. Naš prijatelj časopis za pitanja mentalne retardacije, 3/4, XXVI, str. 18-25.

Škrinjar, J.,Vragović, R. (1999): Procjena psihoedukacijskog profila odraslih osoba s autističnim poremećajem u Centru za autizam Zagreb. Skup povodom 20 godišnjice rada udruge. Zbornik referata / Zagreb: Centar za autizam: Udruga za a pomoć osobama s autizmom Hrvatske, str. 65-70.

Mamić, D., Škrinjar, J. (2000): Primjena programa s okolinskom (vizualnom) podrškom u radu s djecom s autističnim poremećajem. Autizam – časopis za autizam i razvojne poremećaje, 1/2 , str. 9-19.

Heveši, M., Škrinjar, J. (2002): Procjena objektivnih uvjeta kvalitete života odraslih korisnika u centru za autizam. Autizam – časopis za autizam i razvojne poremećaje 1. (22), str. 24-30.

Župan Galić M., Frey Škrinjar J. (2010): Povezanost  profesionalnog stresa  edukacijskih rehabilitatora i povođenja specifičnog programa podučavanja u radu s djecom s poremećajem iz autističnog spektra . 8. Kongres s međunarodnim sudjelovanjem  Uključivanje i podrška u zajednici Savez defektologa Hrvatske Varaždin, 22.-24.4. 2010 Zbornik radova. Školska Knjiga, str. 333-341.

 Stančić, Z., Frey Škrinjar, J. Ljubešić, M, Car, Ž. (2011):  Multidisciplinary Collaboration and ICT Sercices for People with Complex  Communication Needs .  34th International Convention. Microeletronics, Eletronics and  Eletronic Technology/MEET Grid and Visualization Systems. Opatija

23.- 27.svibnja, 2011,  str. 265-271.

3.Stručni radovi u časopisima

Frey, J., Gajnik, L., Stopić, S., Mavrin-Cavor, Lj. (1986): Socijalizacija mentalno retardirane omladine u Centru za smještaj i rehabilitaciju Stančić. Naš prijatelj. Pregled problema mentalno retardiranih osoba. 22. (5-6). Str. 219-226.

Frey, J., Muraja, V., Živković, A., Mavrin-Cavor, Lj. (1986): Uspješnost socijalizacije omladine s umjerenom i težom mentalnom retardacijom u Centru za rehabilitaciju Zagreb. Naš prijatelj. Pregled problema mentalno retardiranih osoba. 22. (5-6). Str. 227-234..

Škrinjar, J. (1997): Sindrom izgaranja. Psiha Časopis za unapređenje psihičkog života. 9 (III.). str. 22-24.

Škrinjar, J. (1998): Zadovoljavanje potreba osoba s težom mentalnom retardacijom u Švedskoj. Naš prijatelj časopis za pitanja mentalne retardacije. 25. (3-4). Str.17-22.

Škrinjar, J. (1999): Udomljavanje odraslih osoba s mentalnom retardacijom u tuđe obitelji. Naš prijatelj časopis za pitanja mentalne retardacije. 26. (3-4). Str.11-17.

Škrinjar, J., Radinger, L. (2000): Starenje, mentalna retardacija i demencija-klinička otkrića i njihova primjena. Naš prijatelj časopis za pitanja mentalne retardacije. 27. (1-2).  Str.  42-51.

Dujmović, S., Škrinjar, J. (2000): Prikaz provođenja projekta “Podrška osobama s mentalnom retardacijom u Hrvatskoj“. MATRA projekt 1999/2001. Autizam – časopis za autizam i razvojne poremećaje. 1-2.  str. 45-51.

Mamić, D., Škrinjar, J. (2000): Primjena programa s okolinskom (vizualnom) podrškom u radu s djecom s autističnim poremećajem. Autizam – časopis za autizam i razvojne poremećaje 1/2 , 9-19.

Škrinjar, J. (2001): Autizam: osnovne značajke poremećaja, osoba s autizmom i specifičnosti potrebne podrške. Dijete i društvo. god.3,br.3, str. 303-318.

Škrinjar, J. (2001): Prikaz stanja u svijetu konceptualizacije autizma i perspektive prakse. Autizam – časopis za autizam i razvojne poremećaje. 1/2 , 7-21.

Frey Škrinjar, J. (2003): Razumijevanje autizma kao preduvjet mentalnog zdravlja osoba s autizmom i prevencije zlostavljanja.  Autizam – časopis za autizam i razvojne poremećaje. 23. (1). 35-40.

Vragović, R., Frey Škrinjar, J. (2004): Mentalno zdravlje osoba s autizmom s aspekta kvalitete života.  Autizam – časopis za autizam i razvojne poremećaje. 24. (1). 12-16.

Babić G., Frey Škrinjar, J., Sekušak-Galešev, S. (2004): Primjena razvojne psihijatrijske dijagnostike u procjeni psihičkih poremećaja kod osoba s mentalnom retardacijom i autizmom. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 40. (1). 129 -138.

Škrinjar, J. (2004): Iskustva iz svijeta: Sustav skrbi za osobe s razvojnim teškoćama u državi New York-SAD.  Naš prijatelj, časopis za pitanja mentalne retardacije. 31 (3-4). 46-56.

Frey Škrinjar, J. (2005): Zapošljavanje osoba s autizmom uz podršku Autizam – časopis za autizam i razvojne poremećaje. 25. (1) 20-27.

Frey Škrinjar, J. (2005): Iskustva iz svijeta. Sustav skrbi za osobe s poremećajem iz autističnog spektra u državi New York SAD. Autizam – časopis za autizam i razvojne poremećaje. 25 (1). Str. 47-52.

Frey Škrinjar, J., Cvetko, J. (2006): Rezultati primjene TEACCH programa u Centru za autizam.  Autizam – časopis za autizam i razvojne poremećaje. 26. (1). Str. 15-21.

Frey Škrinjar, J., Bratković, D.(2007): Obilježja suvremenih modela podrške usmjerenih unaprjeđenju kvalitete življenja osoba s autizmom i intelektualnim teškoćama . Autizam – časopis za autizam i razvojne poremećaje 27. (1) str. 24-32.

Srna, A ., Frey Škrinjar, J. (2008): Procjena Mentalnog zdravlja kod djece s intelektualnim teškoćama Autizam – časopis za autizam i razvojne poremećaje. 28. (1). 16-20.

Frey Škrinjar, J. (2011): Podpomognuto  i zapošljavanje u zajednici. Autizam – časopis za autizam i razvojne poremećaje Autizam – časopis za autizam i razvojne poremećaje 30. (1). 20.-27.

Frey Škrinjar, J.(2010): Suvremeno poimanje i zaštita prava osoba s poremećajem iz autističnog spektra Autizam – časopis za autizam i razvojne poremećaje. 30. (1). 27-29.

Frey Škrinjar (2011): Izgrađivanje suradničkih odnosa roditelja djece i odraslih osoba s autizmom i profesionalaca-temelj stručne podrške Autizam – časopis za autizam i razvojne poremećaje Autizam – časopis za autizam i razvojne poremećaje 31. (1). 25-31.

Gašpar, A., Frey Škrinjar, J (2011): Izuzetne sposobnosti pojedinca s autizmom,  Autizam – časopis za autizam i razvojne poremećaje 31. (1) . 47.-59.

Klopotan,Ž., Frey Škrinjar J (2012) Evaluacija učinaka rada mobilnog stručnog tima za učenike s poremećajem iz autističnog spektra i intelektualnim teškoćama u redovnim osnovnim školama Autizam – časopis za autizam i razvojne poremećaje 32. (1) 32-37

4. Stručni radovi u monografijama / zbornicima

Škrinjar, J., Teodorović, B. (1996): Socijalni model u rehabilitaciji. Konferencija i seminar “Djeca s posebnim potrebama kako im pomoći u odgojno obrazovnom radu”. Ministarstvo obrazovanja nauke kulture i sporta, Ministarstvo rada socijalne skrbi i izbjeglica, Prosvjetnopedagoški zavod Tuzla, Defektološki fakultet Sveučilišta u Tuzli, Cooperazione Italiana (Zbornik radova).Str.32-41

Škrinjar, J. (1997): Uloga defektologa u radu s djecom sa smetnjama u razvoju. VII Simpozij dječje neuropsihijatrije “Dijete sa smetnjama u razvoju” lipanj. 1997. Šibenik (Zbornik radova) Str.18-26

Škrinjar, J., Teodorović, B. (1998): Promicanje inkluzije. 2.međunarodni seminar “Mentalno zdravlje osoba s teškoćama socijalne integracije”- Savez defektologa Hrvatske. Trakošćan svibanj 1998. (Zbornik radova).Str.43-56

Škrinjar, J. (2000): Rehabilitational Servicing for Persons with Autistic Spectrum Disorders in Croatia. Students Defektological Seminar: “The Treatment of Mentally Retarded Children, Children with Cerebral Palsy, Children with Autism and their Integration in the Society” Institute of Defectology Faculty of Philosophy University of Skopje , Skopje, 5-9 June, Ohrid, Macedonia.Str. 21-30

  Stručne knjige i poglavlja u knjigama

Škrinjar, J., Teodorović, B., Končar, M. (1994): Metoda modifikacije vedenja . Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, Ljubljana.

Škrinjar, J., Teodorović, B. (1997): Modifikacija ponašanja u radu s osobama s većim teškoćama u učenju. Defektološka biblioteka, Stručni niz Knjiga 13. Izd. Edukacijsko – rehabilitacijski Fakultet; Hrvatsko društvo defektologa.

Škrinjar, J. (2001):  Program za poticanje razvoja pozitivne slike o sebi za kod osoba s mentalnom retardacijom. Savez društava za pomoć osobama s mentalnom retardacijom. Zagreb.

Došen, A., Škrinjar, J. (2001): Mentalno zdravlje osoba s mentalnom retardacijom. U: Došen, A., Igrić, Lj. (ur.): Razvoj skrbi za osobe s mentalnom retardacijom u Hrvatskoj , Projekt Matra Hrvatska, str. 77-124.

Škrinjar, J. (2005): Zapošljavanje uz podršku osoba s autizmom. U: Bratković, D. (ur.): Zapošljavanje uz podršku. Udruga za promicanje inkluzije, Zagreb. Str. 105-116.

Bujas Petković, Z., Frey Škrinjar, J. (2010):Poremećaji iz autističnog spektra –značajke i edukacijsko rehabilitacijska podrška Sveučilišni udžbenik Izd. Školska knjiga

Frey Škrinjar, J (2011): Osnove biopsihosocialnih značilnosti oseb z motnjami iz avtističnega spektra-metodin principi obravnave U: Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vuključevanje otrok in mladosnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževane v letih 2008, 2009, 2010, 2011 Projekt Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada i Ministarstvo za šolstvo in šport str. 259-271