Prim.dr.sc. Zorana Bujas Petković, specijalist psihijatar, subspecijalist dječji psihijatar, znanstvena suradnica

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Kukuljevićeva 11, v.d.ravnateljice

ŽIVOTOPIS

zorana_bujasRođena sam 1953. u Šibeniku. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirala sam 1977. Specijalistički ispit iz psihijatrije položila sam 1983. Godine 2003. priznata mi je subspecijalizacija iz dječje i adolescentne psihijatrije. Uže područje kojime se bavim je područje pervazivnih razvojnih poremećaja i intelektualnog oštećenja.

Od 1984. do 1989. godine bila sam zaposlena na Odjelu za autizam i na Dječjem odjelu Psihijatrijske bolnice Jankomir. Od 1989. do 1995. Radila sam u Centru za autizam, a od 2002. zaposlena sam u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež u Kukuljevićevoj. Konzilijarni sam psihijatar u Centru za autizam i Centru za rehabilitaciju Zagreb, Orlovac.

Godine 1986. upisala sam Postdiplomski studij iz Dječje i adolescentne psihijatrije, a 1990. obranila sam magistarski rad. 1992. g. obranila sam doktorsku disertaciju pod naslovom Genetski temelji autističnog poremećaja – Analiza dermatoglifa digito-palmarnog kompleksa. 1991. upisana sam u Registar istraživača Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike za zvanje znanstvenog asistenta u znanstvenom području medicine, a 2005.g. u znanstveno zvanje znanstvene suradnice. 1994. godine stekla sam naslov primarijus.

U svibnju 1995. boravila sam mjesec dana u Švedskoj zbog stručnog usavršavanja na Karolinska klinici na Odjelu dječje psihijatrije, a posjetila sam i neke ustanove u kojima borave djeca s autizmom i drugim razvojnim poremećajima. 2002. g. bila sam gost Švedskog nacionalnog društva za pomoć autističnoj djeci te sam boravila na Karolinska klinici u Stockholmu.