Prim. dr. sc. Milivoj Kramarić, dr med.
V. Ravnice 15, Zagreb 10000
gsm : +38591 5309444
e – mail : milivojkramaric@yahoo.com

Ž I V O T O P I S

EDUKACIJA, STRUČNA I ZNANSTVENA NAPREDOVANJA

Milivoj-Kramaric-slikaRođen sam 17. travnja 1962. godine u Zagrebu. Osnovnu školu sam niže razrede završio Bednji a više u Vrbovcu, kao i pripremnu fazu srednjoškolskog obrazovanja. U završnoj fazi sam odabrao sanitarno-laboratorijski smjer u Zdravstvenom obrazovnom centru u Zagrebu. Završio sam ga 1981. godine odličnim uspjehom.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao sam 1981. godine a nastavu sam počeo u jesen 1982. godine. Prosjek ocjena na fakultetu mi je 4.1. U toku studija sam objavio u “Medicinaru” tri rada klasificirana originalnim znanstvenim radovima. U lipnju 1988. godine sam diplomirao na temi “Sulfometoxazol-trimetoprim u liječenju bolesnika s akutnom leukemijom”. Ujesen 1988. godine sam upisao poslijediplomski studij iz Kliničko-laboratorijske dijagnostike, i do ljeta 1990. položio sve ispite prosječnom ocjenom 4.8.
U ožujku 1992. godine sam završio tečaj usavršavanja u zbrinjavaju vitalno ugroženih ranjenika.
Od 1988. do 1993. godine sam bio zaposlen u Domu zdravlja Vrbovec, kao liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Tijekom rada u primarnoj zdravstenoj zaštiti, u ambulantama u Rakovcu i Preseki ( područne ambulante DZ Vrbovec ) sam u tamošnjim osnovnim školama, u svim razredima, predavao zdravstveni odgoj.
Specijalizaciju iz psihijatrije sam dobio od Kliničkog bolničkog centra Zagreb i započeo po povratku iz rata, u svibnju 1993. godine na Klinici za psihijatriju.
Obranio sam magistarski rad u prosincu 1994. godine na temu “Izlučivanje kalcija i hidroksiprolina mokraćom u djevojčica školske dobi”.
U jesen 1994. godine sam započeo novi poslijediplomski studij iz forenzičke psihijatrije i do kraja 1995. godine položio sve propisane ispite prosječnom ocjenom 4.9.
Nakon specijalističkog ispita, sredinom 1996. godine sam započeo raditi kao liječnik specijalist u KBC Zagreb na Klinici za psihijatriju u stacionaru Zavoda za socijalnu psihijatriju.
Godine 2001. sudjelovao sam u skupini Ministarstva zdravstva RH zaduženoj za dio reforme zdravstva vezan uz hitnu bolničku medicinu, a u studenom 2002. godine sam položio međunarodni tečaj iz kardiopulmonalne resuscitacije.
Od jeseni 2003. godine do danas kontinuirano radim kao liječnik specijalist u stacionaru Zavoda za biologijsku psihijatriju.
Po završenom poslijediplomskom studiju iz forenzičke psihijatrije, kao jedan od forenzičkih psihijatara na Klinici izradio sam više od stotinu ekspertiza u timu ili samostalno.
Od 1998. godine redovito radim kao konzilijarni psihijatar u Centru za rehabilitaciju Stančić, našoj najvećoj ustanovi za rehabilitaciju osoba s težim intelektualnim teškoćama. Uz još nekoliko kolega u našoj zemlji se bavim područjem mentalnog zdravlja osoba s intelektualnim teškoćama.
Dovršio sam ( 2005. – 2007. godine ) staž iz socijalne psihijatrije kao uže specijalnosti, te stekao naziv primarijus ( 2008. godine ).
Tijekom rada na Klinici, više od deset godina, sudjelujem u nastavi i vježbama za studente Medicinskog fakulteta, Visokog zdravstvenog učilišta, a u zadnje vrijeme i za studente Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta. Teme koje sam predavao studentima medicine, te na Visokom zdravstvenom učilištu su: forenzička psihijatrija, psihički poremećaji u starijem životnom dobu- psihogerijatrija, organski uvjetovani (simptomatski) psihički poremećaji, te organizacija i struktura Centra za krizna stanja. Tema koju sam predavao studentima na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu je: intelektualne teškoće – uvod, etiologija, epidemiologija, klasifikacija, kliničke slike.
Doktorski rad sam obranio u srpnju 2012. godine na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu. Naslov je: Kvaliteta života i skrb za menatlno zdravlje odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. Tako sam postao doktor društvenih znanosti, znanstveno polje edukacijsko rehabilitacijskih znanosti a znanstvena grana inkluzivna edukacija i rehabilitacija.

SUDJELOVANJE NA KONGRESIMA :

1. Hotujac LJ., Begić D., Šagud M., Kramarić M. Korištenje psihofarmaka u liječenju depresivnih bolesnika na odjelima Klinike za psihijatriju KBC Zagreb. Prvi hrvatski psihijatrijski Kongres. Split, 1994. godine

2. Filipčić I., Marčinko D., Kramarić M., Jakovljević M., Hotujac Lj. Risperidon and clozapin as a treatment for Tourette´s syndrome. 18th Danube Symposion of Psychiatry. Zagreb, 1998. godine

3. Čivljak M., Mahnik Miloš M., Kramarić M. Psihičke promjene u bolesnika s epilepsijom. HPD, Treći hrvatski psihijatrijski dani. Opatija, 2006. godine

4. Kramarić M., Lončar A., Radaković N., Sekušak Galešev S. Neka stanja osobnosti i mogućnost pristanka na istraživanje u trenucima prijetećeg gubitka kompetentnosti. Četvrti hrvatski psihijatrijski kongres. Cavtat,
2006. godine

5. Kramarić M. Etičnost u istraživanjima osoba s razvojnim poremećajima. 3. hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji. Šibenik, 2007. godine

6. Kramarić M. Uspostavljanje granica etički dopustivog u istraživanjima ranjive populacije. 6th European Congres of Mental Health in Intellectual Disability. Zagreb, 2007

7. Kramarić M. PROJEKT za unapređenje mentalnog zdravlja osoba s intelektualnim teškoćama u Republici Hrvatskoj. HSUOMR seminar. Bjelovar, 2009. godine

8. Kramarić M., Babić G., Stojanović Babić R., Škrinjar Frey J. Mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama – stanje, problemi, rješenja. 1. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka. Osijek, 2009. godine

9. Kramarić M. Skrb o mentalnom zdravlju osoba s intelektualnim teškoćama u Repubici Hrvatskoj, HSUOMR seminar. Zagreb, 2010. godine

10. Kramarić M. Problems encountered in mental health care for individuals with intellectual disabilities in the Republic of Croatia. 24th Danube Congress of Psychiatry. Zagreb, 2010.

11. Kramarić M. Current status of the PROJECT for upgrading mental healthcare for individuals with intellectual disabilities in the Republic of Croatia ; main tasks in 2010. Ceremonial International Symposium in Croatian
Medical Association. Zagreb, 2010.

12. Kramarić M. Skrb o mentalnom zdravlju osoba s IT u RH. V. hrvatski psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Šibenik, Solaris, 2010.

13. Kramarić M. Aktualni trenutak PROJEKT-a ( za unapređenje skrbi o mentalnom zdravlju osoba s intelektualnim teškoćama u Republici Hrvatskoj), ključne zadaće u 2010. godini. VI. Kongres Internacionalne lige humanista – za djecu svijeta ranjenog djetinjstva. Zagreb, hotel Antunović, 2010.

14. Kramarić M. Zaštita mentalnog zdravlja osoba s IT. Stručni skup u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec. Čakovec, hotel Park, 2011.

15. Kramarić M., Došen A., Škrinjar Frey J., Sekušak Galešev S. Mental healthcare for adults with intellectual disabilities. Joint Congress of the European Association for Mental Health in Intellectual Disability & IASSID Chall-
enging Behaviour & Mental Health SIRG. Manchester, Palace Hotel, UK, 2011.

16. Kramarić M. Problems of Mental Health Care of Persons with Intellectual Disabilities in the Republic of Croatia. Joint Congress of the European Association for Mental Health in Intellectual Disability & IASSID Challenging Behaviour & Mental Health SIRG. Workshop-Mental Health Services for People with Intellectual Disabilities in Central and Eastern European Countries. Manchester, Palace Hotel, UK, 2011.

17. Kramarić M. Skrb o mentalnom zdravlju osoba s intelektualnim teškoćama (IT) u Republici Hrvatskoj. Javna tribina u organizaciji udruge Trisomija 21 iz Zagreba i Makedonskog naučnog združenie-a za autizam. Sko-
pje, Filozofski fakultet „ Sv. Kiril i Metodije „, 2011.

18. Kramarić M. Skrb o mentalnom zdravlju odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. Otvoreni dani “ Orlovca “, Zagreb, 2011.

19. Kramarić M. Unaprjeđenje skrbi za mentalno zdravlje osoba s IT i autizmom u RH. 18. dani psihijatrijskog društva HUMS.Brijuni, 2012.

20. Sekušak-Galešev S, Kramarić M, Galešev V. Problemi mentalnog zdravlja i kvaliteta života odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. 8. međunarodni znanstveni skup „ Istraživanja u edukacijsko rehabilitacijskim znano
stima“. Zagreb, 2012.

21. Kramarić M. Trenutno stanje skrbi o mentalnom zdravlju osoba s intelektualnim teškoćama i autizmom u RH. Međunarodni okrugli stol „Trenutno stanje skrbi za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama i autizmom u zemljama regije“. Zagreb, 2012.

22. Kramarić M. Kvaliteta života i skrb za mentalno zdravlje odraslih osoba s intelektualnim teškoćama-rezultati istraživanja. Centar za rehabilitaciju Zagreb. Otvoreni dani “ Orlovca “, Zagreb, 2012.

23. Pranjković T, Galešev V, Plevelj-Zajec J, Kulenović F, Mihelčić-Franulić S, Kralj T, Šagud M, Kramarić M. Mental Health Care of Persons with Intellectual Disabilities and Developmental Disorders Treated at the Clinic for Psychiatry of the Clinical Hospital Center Zagreb from 2003 to 2013. 9th Congress of EAMHID „New horizons for Mental Health in Intellectual and Developmental Disabilities (IDD). Lisbon/Estoril, Palacio Estoril Hotel Golf&Spa, Portugal, 2013.

24. Plevelj-Zajec J, Galešev V, Pranjković T, Kulenović F, Mihelčić-Franulić S, Kralj T, Šagud M, Kramarić M. Mental Health Care of Persons with Intellectual Disabilities and Developmental Disorders Treated at the Outpatient Department for Persons with Intellectual Disabilities and Developmental Disorders of the Psychiatric Clinic of the Clinical Hospital Centre Zagreb from 2009 to 2013. 9th Congress of EAMHID „New horizons for Mental Health in Intellectual and Developmental Disabilities (IDD). Lisbon/Estoril, Palacio Estoril Hotel Golf&Spa, Portugal, 2013.

25. Kulenović F, Galešev V, Mihelčić-Franulić S, Plevelj-Zajec J, Pranjković T, Kralj T, Šagud M, Kramarić M. Health Self-assessment and Some Aspects of Quality of Life of Caregivers of Persons with Intellectual Disabilities and Developmental Disorders Treated at the Clinic for Psychiatry, Clinical Hospital Center Zagreb, from 2003 to 2013. 9th Congress of EAMHID „New horizons for Mental Health in Intellectual and Developmental Disabilities (IDD). Lisbon/Estoril, Palacio Estoril Hotel Golf&Spa, Portugal, 2013.

26. Mihelčić-Franulić S, Galešev V, Kulenović F, Plevelj-Zajec J, Pranjković T, Kralj T, Šagud M, Kramarić M. Health Self-assessment and Some Aspects of Quality of Life of Caregivers of Persons with Intellectual Disabilities and Developmental Disorders Treated at the Outpatient Department for Persons with Intellectual and Developmental Disabilities of the Psychiatric Clinic of the Clinical Hospital Centre Zagreb from 2009 to 2013. 9th Congress of EAMHID „New horizons for Mental Health in Intellectual and Developmental Disabilities (IDD). Lisbon/Estoril, Palacio Estoril Hotel Golf&Spa, Portugal, 2013.

27. Šagud M, Galešev V, Pranjković T, Plevelj-Zajec J, Kulenović F, Mihelčić- Franulić S, Kralj T, Kramarić M. Comparison of Health Self-assessment and Some Aspects of Quality of Life for Caregivers of Persons with Intellectual Disabilities and Developmental Disorders with Health Selfassessment and Some Aspects of Quality of Life of Caregivers of Persons with Schizophrenia. 9th Congress of EAMHID „New horizons for Mental Health in Intellectual and Developmental Disabilities (IDD). Lisbon/Estoril, Palacio Estoril Hotel Golf&Spa, Portugal, 2013.

28. Kramarić M, Sekušak-Galešev S, Galešev V. Mental Health Care for Adults with Intellectual Disabilities and Developmental Disorders – the Final Report. 9th Congress of EAMHID „New horizons for Mental Health in Intellectual and Developmental Disabilities (IDD). Lisbon/Estoril, Palacio Estoril Hotel Golf&Spa, Portugal, 2013.

29. Sekušak-Galešev S, Kramarić M, Galešev V. Quality of Life of Adults with Intellectual Disabilities and Developmental Disorders – the Final Raport. 9th Congress of EAMHID „New horizons for Mental Health in Intellectual and Developmental Disabilities (IDD). Lisbon/Estoril, Palacio Estoril Hotel Golf&Spa, Portugal, 2013.

30. Kramarić M, Bujas-Petković Z, Sekušak-Galešev S, Igrić Lj, Škrinjar-Frey J, Kralj T, Šagud M, Mihelčić-Franulić S, Pintarić-Mlinar Lj. A Plan for Building a Network for Mental Health Assistance to Persons with Intellectual Disabilities and Developmental Disorders in the Republic of Croatia. 9th Congress of EAMHID „New horizons for Mental Health in Intellectual and Developmental Disabilities (IDD). Lisbon/Estoril, Palacio Estoril Hotel Golf&Spa, Portugal, 2013.

STRUČNI RADOVI :

1. Kramarić M, Štimac D. International experience in the assessment of working ability in patients with post-traumatic stress disorder (PTSD). Soc. psihijat. 1997;25:48-51.
2. Marčinko D, Filipčić I, Kramarić M. Dyskinesia and antipsychotics. Psychiatria Danubina 2002;14(3-4):229-230.
3. Kramarić M. Parental (in)competence ( child custody ) – expirience from the United States of America. Soc. psihijat. 2005;33:27-40.
4. Kramarić M, Filipčić I, Sekušak Galešev S. Uspostavljanje granica etički dopustivog u istraživanjima ranjive populacije. Soc. psihijat. 2007;35:169-179.
5. Mihaljević–Peleš A, Kramarić M, Šagud M, Živković M, Kudlek – Mikulić S, Trkulja V, Jevtović S. Quetiapine as adjunctive therapy for PTSP. Soc. psihijat. 2008; 36:18 – 22.
6. Filipčić I, Medved V, Marčinko D, Kramarić M, Pavičić D, Pavičić F. Učestalost i liječenje depresije kod bolesnika oboljelih od astme i kronične opstrukcijske plućne bolesti ( KOPB ). Soc. psihijat. 2008; 36:69 – 74.
7. Babić G, Frey Škrinjarić J, Kramarić M, Stojanović Babić R. Problemi mentalnog zdravlja osoba s intelektualnim teškoćama – stanje, problemi, rješenja. Soc. psihijat. 2008; 36: 186-195.
8. Sekušak-Galešev S,Kramarić M,Popović-Knapić V. Međunarodna iskustva
i propisi vezani uz biomedicinska istraživanja na djeci. Soc. psihijat. 2010;
38: 122-135.
9. Kramarić M. Aktualni trenutak Projekta za unaprjeđenje skrbi o mentalnom zdravlju osoba s intelektualnim teškoćama u Republici Hrvatskoj – ključne zadaće u 2010. godini. Soc.psihijat. 2010;38: 139-142.
10. Kramarić M. Problemi skrbi za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama u Republici Hrvatskoj. Soc. psihijat. 2010;38: 159-162.
11. Šagud M,Mihaljević–Peleš A, Begić D, Vuksan-Ćusa B, Kramarić M, Živković M, Jakovljević M. Antipsychotics as adnidepressants : what is the mechanism ? Psychiatria Danubina 2011;23(3):302-307.
12. Kramarić M. Mentalno zdravlje osoba s intelektualnim poteškoćama. Liječ Vjesn 2012;134: 60-1.
13. Šagud M, Vuksan-Ćusa B, Živković M, Vlatković S, Kramarić M, Bradaš Z, Mihaljević-Peleš A. Antipsychotics: to combine or not to combine? Psychiatria Danubina 2013;25:306-310.

ZNANSTVENI RADOVI :

1. Hunjadi S, Ignjatović G, Kramarić M. The peptic ulcer in the population of the commune Labin. Medicinar 1983-1984;32(2):41-46.
2. Kramarić M, Štefanac D, Kopjar B, Jurišić S. Importance of house stock of medicine in selfmedication. Medicinar 1984-1985;33(1):27-34.
3. Kramarić M. The pharmacokinetics of trimethoprim-sulfomethoxazole in patients with leukemia. Medicinar 1986-1987;35(1-2):11-18.
4. Kramarić M. Izlučivanje kalcija i hidroksiprolina mokraćom u djevojčica školske dobi. Magistarski rad, Zagreb: 1994. 1- 84.
5. Kušec V, Kramarić M, Barić I, Stavljenić-Rukavina A. Osteocalcin and other serum markers of bone metabolism in a healthy population. Clin. Lab. 1998;44:277-283.
6. Kušec V, Kramarić M, Stavljenić-Rukavina A. Changes in skeletal metabolism in pubertal girls can be revealed by biochemical parameters of calcium metabolism and bone turnover. Acta med. Croatica 1998; 52:215-218.
7. Kramarić M, Štimac D, Hotujac Lj, Štimac D. Posttraumatic stress disorders and working ability in the active troops of the Croatian Army. Soc. psihijat. 2000;28:15-20.
8. Šagud M, Pivac N, Mustapić M, Nedić G, Mihaljević Peleš A, Kramarić M, Jakovljević M, Mück Šeler D. The effect of lamotrigine on platelet serotonin concentration in patients with bipolar depression. Psychopharmacology 2008;197:683 – 685.
9. Popović-Knapić V, Akrap L, Kramarić M, Basara L. Ispitivanje stavova srednjoškolske populcije prema psihičkim bolesnicima – anti stigma program. Soc. psihijat. 2011;39: 3-11.
10. Kramarić Milivoj. Kvaliteta života i skrb za mentalno zdravlje odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. Doktorski rad, Zagreb: 2012.1-261.
11. Kramarić M, Sekušak-Galešev S, Bratković D. Problemi mentalnog zdravlja i objektivni pokazatelji kvalitete života odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 2013; Vol.49: No. Supplement. 50-63.
12. Sekušak-Galešev S, Kramarić M, Galešev V. Mentalno zdravlje odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. Soc. psihijat. prihvaćeno za tisak

ČLANSTVA U STRUČNIM UDRUŽENJIMA

Član sam Hrvatskog psihijatrijskog društva i uredničkog odbora časopisa HPD-a, „ Socijalna psihijatrija „, našeg najstarijeg psihijatrijskog časopisa, koji se izdaje u suradnji Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i Klinike za psihijatriju KBC Zagreb. Također član sam brojnih društava u okviru Hrvatskog liječničkog zbora : HD za forenzičku psihijatriju, HD za reanimatologiju, HD za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja, HD za biologijsku psihijatriju i kliničku psihofarmakologiju i HD za kliničku psihijatriju. Jedan sam od osnivača i član užeg rukovodstva HD za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama.
Član izvršnog odbora Evropskog društva za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama.