Pintaric-MlinarLjiljana Pintarić Mlinar, rođena je 2. rujna 1963. godine u Vinkovcima, hrvatska je državljanka, udana i majka dvoje djece. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završila je u Karlovcu, a diplomirala 1990. godine na zajedničkom studiju Fakulteta za defektologiju i Filozofskog fakulteta, tadašnjeg Odjela Pedagogijskih znanosti u trajanju od devet semestara i stekla naziv diplomirani defektolog – nastavnik razredne nastave. Tijekom studija, u trajanju od tri mjeseca, 1985. i 1986. godine boravila je u sklopu međunarodne razmjene studenata u Sjedinjenim Američkim Državama, radeći u ljetnom kampu za djecu i odrasle osobe s intelektualnim i drugim teškoćama u razvoju. Još za vrijeme studiranja  sudjelovala je u različitim stručnim, domaćim i međunarodnim projektima i edukacijama.

Od 1988. do 1991. godine radila je na radnom mjestu defektologa-učitelja u Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladih Velika Gorica. Krajem 1991. godine primljena je u statusu znanstvenog novaka na tadašnjem Fakultetu za defektologiju, u okviru znanstvenog projekta Socijalizacija djece s mentalnom retardacijom (glavni istraživač: prof.dr.sc. Ljiljana Igrić). Godine 1992. upisala je poslijediplomski studij na matičnom fakultetu i magistrirala 1998. godine. Od 2006. godine radila je na mjestu stručnog suradnika – voditelja stručne službe Centra za rehabilitaciju Fakulteta. Služi se aktivno znanjem engleskog jezika.

Članica je nekoliko strukovnih udruženja i nevladinih udruga. Sudjelovala je u tri znanstvena projekta u Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu i tri međunarodna stručna projekta. Izvodi dio nastave iz 4 kolegija (2 obavezna i dva izborna) na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Izlagala je na 12 – tak domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i na 9 stručno – znanstvenih skupova u svijetu; objavljeno joj je 6 znanstvenih radova u časopisima i/ili zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom; 11 sažetaka radova u zbornicima sažetaka, 2 stručna rada; koautorica je jednog priručnika, glavni istraživač i autorica stručne publikacije (Izvješća o prava osoba intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj – pristup obrazovanju i zapošljavanju).

Popis objavljenih radova:

Znanstveni radovi u A1 časopisima:

Levandovski, D.,Teodorović, B., Pintarić Lj. (1992): Spremnost za učenje djece s lakom mentalnom retardacijom, Defektologija, 1-2 (supl.2.), 9 – 27.

Sekušak-Galešev, S., Pintarić, Lj. (1995): Dinamika promjena u ponašanju učenika usporenog kognitivnog razvoja, Defektologija, 1 – 2, 47 – 57.

Mamić, D., Fulgosi-Masnjak, R.; Pintarić-Mlinar, Lj. (2010): Senzorna integracija u radu s učenicima s autizmom, Napredak, Časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 151 (2010), 1; 69 – 84.

Znanstveni radovi u zbornicima skupova (s međunarodnom recenzijom), A2:

Pintarić Mlinar, Lj., Vancaš, M., Sekušak Galešev, S., (2000): Individualni razvojni profili: interdisciplinarni pristup. Družbena skrb za vzgojo, izobraževanje in socialno varstvo oseb s posebnimi potrebami Deset let kasneje, (477 – 479), Destovnik, K. Ulaga, Jan (ur.), 18. – 20.10.2000. Portorož: Društvo defektologov Slovenije.

Pintarić Mlinar, Lj., Fulgosi Masnjak, R. (2007):  Providing Stimulative Environment for Children with Intelectual Disabilities- Perceptually Based Intervention and Adaptive Behavior Skills in Children with Intellectual Disabilities.15 th Psychology Days in Zadar Book of Selected Proceedings, (273-285) Vera Ćubela Adorić (ur.), 25. – 27.05.2006. Zadar: University of Zadar.

Bratković, D., Pintarić Mlinar Lj. (2009): Uloga koncepta življenja u oblikovanju i vrednovanju edukacijsko-rehabilitacijske podrške za osobe s intelektualnim i drugim razvojnim teškoćama. Znanstvena knjiga, 5.međunarodni simpozij „Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala“, (21. – 24.05.2009.). Lovran: Hrvatska udruga za psihosocijalnu onkologiju, Hrvatska udruga za sofrologiju, kreativne terapije i ART/ekspresivne terapije, Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Kongresno priopćenje (sažeci) u CC časopisu:

Bratković, D., Justinić, D., Pintarić Mlinar, Lj. (2010): The Attitudes of Employee towards Supported Employment, Abstracts of the Third International Conference of IASSID Europe Integrating Bio-medical and Psycho-Social-Educational Perspectives ; u: Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 23 (2010) (5), p. 536., Felce, David (ur.). Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.

Pintarić Mlinar, Lj., Fulgosi  Masnjak, R., Bratković, D. (2010): „What User’s Experiences Tell us About Implementation  of  Various Conventions and  Declarations“, Abstracts of the Third International Conference of IASSID Europe Integrating Bio-medical and Psycho-Social-Educational Perspectives:in : Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 23 (2010) (5), p. 526., Felce, David (ur.). Oxford : Wiley-Blackwell, 2010.

Stručni radovi:

 • Teodorović, B., Levandovski, D., Pintarić Mlinar, Lj., Kiš-Glavaš, L. (1997): Stimulacija perceptivno-motoričkih sposobnosti, Priručnik, Fakultet za defektologiju, Zagreb.
 • Prava osoba intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj – pristup obrazovanju i zapošljavanju u organizaciji Instituta otvoreno društvo; Izvješće na hrvatskom i engleskom jeziku; EU Progama Monitoringa i zastupanja  i inicijative, Budimpešta – Zagreb, 2005. (glavni istraživač i autor Ljiljana Pintarić Mlinar).
 • Blaži, D., Pintarić Mlinar Lj. (2006) “Downov sindrom – Kad je i sporo dovoljno a brzo”, Zdrav život, obiteljski časopis o zdravlju, br. 37, 2006. Sveta Nedjelja: Medical Intertrade, str. 38 – 42.
 • Pintarić Mlinar, Lj. (2006): Doprinos istraživanju položaja osoba s intelektualnim teškoćama, S vama, br. 2/3, 2006. Zagreb: Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama IDEM, stručni članak, str. 55. – 57.

Sažeci radova u zbornicima skupova:

 • Levandovski, D., Teodorović, B., Pintarić Lj. (1992): Spremnost za učenje djece s lakom mentalnom retardacijom. Zbornik sažetaka znanstvenog skupa “Komunikacijski problemi, alternativni oblici tretmana, kvaliteta življenja osoba s teškoćama socijalne integracije”,  Zagreb, (1992).
 • Pintarić Mlinar, Lj., Znaor M. (1999): Efekti primjene programa perceptivno-motoričke stimulacije na socijalnu adaptaciju učenika usporenog kognitivnog razvoja. Zbornik sažetaka Znanstvenog kolokvija s međunarodnim sudjelovanjem “Interakcija odrasli-dijete”, Osijek, (20. – 22.10.1999.), str. 47.
 • Pintarić Mlinar, Lj. Sekušak-Galešev, S. (2001): Neke odrednice teorija o utjecaju okoline i učenja u razvoju modela rada s djecom s posebnim potrebama. Zbornik sažetaka međunarodnog kongresa logopeda  “Speech and Language Pathology in the New Millenium”,  Mošćenička Draga, Hrvatska, (27. – 30.09.2001.), str. 62.
  • Pintarić Mlinar, Lj., Fulgosi Masnjak, R. (2006): Ususret poticajnom okruženju za djecu s intelektualnim oštećenjem, Zbornik sažetaka međunarodnog znanstveno-stručnog skupa XV. Dani psihologije u Zadru, (25.-27.07.2006.) Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru. str. 141.
 • Pintarić Mlinar, Lj., Znaor, M. (1999): Relations Between Motor and Language Development in Moderately and Profoundly Mentally Retarded. Zborniku sažetaka  međunarodnog znanstvenog skupa Early Communication and Language, Dubrovnik, Listopad, (01. – 04.10.1999.)
 • Sekušak-Galešev, S., Pintarić Mlinar, Lj., Cvitković, D. (2005): Self-concept of students with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). „Treatment of behavioral problems in neurodevelopmental disorders“, Society for the study of behavioral phenotypes. Cairns, Australija, (06. – 08.10.2005.), p. 27.
 • Pintarić Mlinar, Lj., Fulgosi Masnjak, R (2007): Razlike u procjeni grube i fine motorike 7. međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, Zagreb, Hrvatska, (14.-16.06.2007.), Ferić Šlehan, M., Kranželić, V., Stošić, J. (ur.). Zagreb: Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 184. – 185.
 • Stančić Z., Pintarić Mlinar Lj. (2007): Pupils with Down Syndrom at School from prejudice to supported education. Zbornik sažetaka međunarodnog kongresa o Downovom sindromu i prvog EDSA kongresa u Hrvatskoj, Pula, (11 – 14.10. 2007.) str. 22. – 23.
 • Bratković, D., Fulgosi Masnjak, R., Pintarić-Mlinar, Lj., Crnoja, K. (2009): Daily Routine Activities in Providing Optimal Enhancement of Social Development of child with Down Syndrome, 7th European Congress of Mental Health in Intelectual Disabilities, Amsterdam, (03. – 05.09.2009.), p. 103.
 • Bratković D., Pintarić Mlinar Lj. (2009): „Uloga koncepta kvalitete življenja u oblikovanju i vrednovanju edukacijsko-rehabilitacijske podrške za osobe s intelektualnim i drugim razvojnim teškoćama“, Međunarodni simpozij o komplementarnim suportivnim terapijama “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala”, Lovran, (21.05.-24.05.2009.), str. 25. – 26.
 • Pintarić Mlinar, Lj., Sekušak Galešev, S., Davosir, M. (2011): Potpora roditeljima i razumijevanje potencijala svakodnevnih rutina, 2. hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu, Beli Manastir (29.09. – 02.10.2011.), Program i zbornik sažetaka / Cepanec, M., Bučar, M. (ur.). Zagreb, str. 50.
 • Pintarić Mlinar, Lj., Bratković, D., Zelić, M. (2012): Kontinuitet procjene i praćenja intervencije – temelj kvalitete edukacijsko-rehabilitacijskog rada. Zbornik radova 9. Kongresa s međunarodnim sudjelovanjem,  Varaždin (12.-14.04. 2012.), Savez defektologa Hrvatske. Zagreb, str. 161.
 • Pintarić Mlinar, Lj., Not, T., Karanfioloski, A.,Špoljarić, G., Eljuga, S. (2012): Umreženost resursa – model edukacijsko-rehabilitacijske podrške. Zbornik radova 9. Kongresa s međunarodnim sudjelovanjem, Varaždin (12. – 14.04.2012.) Savez defektologa Hrvatske, Zagreb, str. 169.